Εξοικονομώ – Αυτονομώ, αντικατάσταση κουφωμάτων και ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ.

Εξοικονομώ – Αυτονομώ, αντικατάσταση κουφωμάτων και ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ (1η τροποποίηση Ιανουάριος 2021), στη σελίδα 26 προβλέπει ότι ο διαχειριστής (ανάδοχος ή κύριος του έργου) των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), υποχρεούται για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων αυτών, με σκοπό ιδίως την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του η ΠΟΒΑΣ, “Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (ωφελούμενος του έργου) θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα διαχειριστεί αυτός τα απόβλητα ή θα τα αναθέσει σε ανάδοχο. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να καταγραφεί στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου».

Εφόσον ο κατασκευαστής κουφωμάτων αναλάβει να συλλέξει τα απόβλητα και να τα διαχειριστεί αυτός, τότε οφείλει να τα συγκεντρώσει και στη συνέχεια να τα διαθέσει σε εταιρεία η οποία είναι κάτοχος άδειας συλλογής/μεταφοράς Α.Ε.Κ.Κ.

Στον οδηγό του προγράμματος, καθώς και στο Παράρτημα Χ του οδηγού, δεν αναφέρεται ότι θα πρέπει για κάθε έργο να υπάρχει έντυπο διαχείρισης των αποβλήτων το οποίο να κατατίθεται κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος.”