Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Τι είναι το πρόγραμμα ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ’

Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου τους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος

Τι είναι το πρόγραμμα ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ’

Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου τους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος

3D rendering of a sustainable building architecture model with blueprints, energy efficiency chart and other documents
 1. Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας
 2. Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα (Άτοκη Δανειοδότηση)
 3. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 4. Υποβολή των δικαιολογητικών
 5. Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου
 6. Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (Εάν επιλεγεί Δανειοδότηση)
 7. Υλοποίηση παρεμβάσεων
 8. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 9. Τελική εκταμίευση
3D rendering of a sustainable building architecture model with blueprints, energy efficiency chart and other documents
 1. Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας
 2. Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα (Άτοκη Δανειοδότηση)
 3. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 4. Υποβολή των δικαιολογητικών
 5. Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου
 6. Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (Εάν επιλεγεί Δανειοδότηση)
 7. Υλοποίηση παρεμβάσεων
 8. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 9. Τελική εκταμίευση

Προϋποθέσεις

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί, για το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη του Ωφελούμενου
 • Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕΝΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Διαδικασία Αίτησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους ή των συμβούλων έργου και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr.

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά. Με την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ο αιτών ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής επισυνάπτονται ηλεκτρονικά. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

exoikonomo - autononmo4
exoikonomo - autononmo4

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους ή των συμβούλων έργου και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr.

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά. Με την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ο αιτών ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής επισυνάπτονται ηλεκτρονικά. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ανώτατος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός 48.500€ για κατοικίες.

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός 98.500€ για πολυκατοικίες.

Επιλέξιμες Δαπάνες

exoikonomo - autononmo3
Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες:
 • Κουφώματα & συστήματα σκίασης

  Αντικατάσταση Κουφωμάτων

  Συστήματα σκίασης (ρολά παντζούρια τέντες κτλ.)

 • Μονώσεις

  Θερμομόνωση Τοιχοποιίας

  Θερμομόνωση ταράτσας

  Θερμομόνωση Πυλωτής

 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

  Φυσικό Αέριο

  Αντλία Θερμότητας

  Ενεργειακό τζάκι

  Λέβητας Βιομάζας/Υγραερίου

 • Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης

  Ηλιακός Θερμοσίφωνας

 • Φωτοβολταϊκό Σύστημα (Νet metering)
 • Smart Home
 • Υποδομή για ηλεκτροκίνηση
 • Κλιματιστικά

Ποσοστά Επιδότησης

Κατηγορία Ατομικό
Εισόδημα
Οικογενειακό
Εισόδημα
Βασικό
Ποσοστό
Επιχ/σης
COVID-19
premium
2020-21
Ενεργειακό
premium
αναβάθμισης
κτιρίων ζ/η σε Β
(τουλάχιστον)
Μέγιστο
ποσοστό
επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 65% 10% 10% 85%
2 Από 10.000
έως 20.000
Από 20.000
έως 30.000
55% 10% 10% 75%
3 Από 20.000
έως 30.000
Από 30.000
έως 40.000
50% 10% 10% 70%
4 Από 30.000
έως 50.000
Από 40.000
έως 70.000
45% 10% 10% 65%
5 Από 50.000
έως 90.000
Από 70.000
έως 120.000
35% 10% 10% 55%