Εξοικονομώ για κατοικίες 2023

ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ και “Εξοικονομώ για κατοικίες 2023”

Επιδότηση έως και 75% για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας.
Υποβολή Αιτήσεων από 7/2/2024 έως και 29/3/2024

Ο επίσημος οδηγός – Παρεμβάσεις, Όρια Δαπανών, Κριτήρια Αξιολόγησης

Υπεγράφη η προκύρυξη του προγράμματος με τίτλο «Εξοικονομώ 2023» με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τπν οδηγό. το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις επιταγές των καιρών: ανάγκες πολιτών, κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση, νέες τεχνολογίες κ.λπ.
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 300 εκατ. € και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τον προϋπολογισμό, ποσό 60 εκατ. € διατίθεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (ενοικίαση/δωρεάν παραχώρηση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).
Τα φυσικά πρόσωπα που τα ίδια και η προς ενεργειακή αναβάθμιση κατοικία τους πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται δυνητικοί Ωφελούμενοι του Προγράμματος εφόσον βάσει του εισοδήματος τους κατά το έτος αναφοράς κατατάσσονται στις κάτωθι εισοδηματικές κατηγορίες, με το αντίστοιχο μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης:

Ατομικό Εισόδημα (€)Οικογενειακό Εισόδημα (€)Ποσοστό Επιχορήγησης
ΙδιοκατοίκησηΔωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση
≤5.000≤10.00075%65%
>5.000-10.000>10.000-20.00070%60%
>10.000–20.000>20.000-30.00055%45%
>20.000–30.000>30.000-40.00045%40%
>30.000>40.00040%40%

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση. Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» , “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στο άνω πλαίσιο, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 01/02/2020 και μετά.
Διευκρινίζεται ότι, στα πλαίσια των απαιτήσεων του Προγράμματος γίνονται δεκτά ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί μετά την 27.11.2017, και προ τις 01/02/2020, καθώς και μελέτες και Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας που έχουν εκδοθεί προ τις 01/02/2020, η δαπάνη τους όμως δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα.

Ενεργειακός Στόχος – Απαιτήσεις

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό – περιβαλλοντικό στόχο αίτησης, ως εξής:
Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Ενεργειακές
κατηγορίες
(κατάταξη)
Επιλέξιμη αίτηση με
κατάταξη στο
Ά ΠΕΑ
Ελάχιστος ενεργειακός στόχος:
κατάταξη στο
΄Β ΠΕΑ
Α+--
Α--
Β+--
Β--
ΓΓΑ
ΔΔΒ+
ΕΕΒ
ΖΖΓ
ΗΗΔ

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών για τις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και τις υποκατηγορίες τους, που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, αναγράφονται στον πίνακα 4.1.1 και παρουσιάζονται, ανά κατηγορία δαπάνης βάσει των ενεργειακών τους χαρακτηριστικών:

Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ/τετραγωνικό ή ανά μονάδα)
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ / ΑΕΡΙΣΜΟΣIII
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 * K)]2 ≤ U < 3,2U < 2,0
1. Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα - Παράθυρο475550
1. Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα385440
1. Β1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα - Παράθυρο605680
1. Β2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα495550
1. Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα - Παράθυρο320340
1. Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα230310
1. Δ Μόνο ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) (1),(2)130
1. Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα κουτί-ρολό ή εξώφυλλο) (2),(3)175
1. Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (2)45
1. Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (ευρώ/μονάδα)IIIIII
Μη κεντρικάΚεντρικά < 600m3/hΚεντρικά > 600m3/h
9355.0607.590
Περιορισμοί:
(1)Αφορά επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφανισή τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U του κουφώματος που επιτεύχθηκε με τον υαλοπίνακα που τοποθετήθηκε.
(2)Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία U I.
(3)Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ / τετραγωνικό)
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗIII
Θερμική Αντίσταση R[(m2 * K)/W]0,9 < R ≤ 1,8R > 1,8
2. Α Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά5561
2. Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη2232
2. Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα5769
2. Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα3644
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ / μονάδα)
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣIIIIIIIVVVIVIIVIII
Θερμική Ισχύς P (kW)P ≤ 88 < P ≤ 1414 < P ≤ 2020 < P ≤ 3535 < P ≤ 5050 < P ≤ 100100 < P ≤ 200P > 200
3. Α Διατάξεις αυτόματου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης (4)760 ευρώ ανά αίτηση
3. Β Σύστημα καυστήρα - λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου (5),(12)3.1904.4007.48013.91519.58022.500
3. Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης - Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)(5)7.2058.96511.88017.32522.500
3. Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας(5)6.2158.08511.49516.83022.500
3. Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)(5)17.71022.500
3. ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας-πελλέτας ξύλου(5)8.7459.51510.78016.83022.500
III
Ψυκτική Ισχύς μονάδος P(kW)P ≤ 3.8P > 3.8
3. Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα - αέρα διαιρούμενου τύπου (splitunit) για θέρμανση/ψύξη χώρου(6)1.1001.870
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ / τετραγωνικό της επιφάνειας που θερμαίνει)
3. Η Σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης(7)44
Περιορισμοί:
(4)Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία ισχύος I.
(5)Η επιλέξιμη δαπάνη αφορά μόνο ένα σύστημα θέρμανσης και όχι περισσότερα των υποκατηγοριών 3Β έως 3ΣΤ.
(6)Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 εξωτερικών μονάδων.
(7)Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση αναβάθμισης η παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας της κατηγορίας 3Γ ή 3Δ.
(12)Επιλέξιμη παρέμβαση μόνο ως αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης (συμβατικών υγρών ή στερεών καυσίμων). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει στην πρόταση παρεμβάσεων (παράρτημα II), το είδος καυσίμου του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ ανά μονάδα)
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧIIIIII
Χωρητικότητα αποθήκευσης V (lt)110 < V ≤ 135135 < V ≤ 185V > 185
4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη - ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ (8)(9)1.2651.5951.870
4.Β Ηλιοθερμικό σύστημα συλλέκτη - ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας(8)(9)3.795 ευρώ ανά αίτηση
4.Γ Ηλιοθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου(8)(9)12.650 ευρώ ανά αίτηση
4.Δ Αντλία θερμότητας(8)1.870 ευρώ ανά αίτηση
Περιορισμοί:
(8)Η επιλέξιμη δαπάνη αφορά μόνο ένα σύστημα παροχής ΖΝΧ και όχι περισσότερα των υποκατηγοριών 4.Α έως 4.Δ
(9)Για όσες επιλέξιμες κατοικίες δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ με χρήση ΑΠΕ, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για την παροχή ΖΝΧ, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό και υπάρχει σχετική τεκμηρίωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Σημείωση:Σε περίπτωση που στο σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνεται και η παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης, δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις 4Α, 4Γ, 4Δ ενώ γίνεται απομείωση της τιμής στην 4Β, κατά το ποσό που αναφέρεται στον Οδηγό.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
5.Α Σύστημα διαχείρισης (smarthome)(10),(11)2.750 ευρώ ανά αίτηση
Περιορισμοί:
(10)Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας των κατηγοριών 1 έως 4. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να δηλώσει την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την υλοποίηση της παρέμβασης.
(11)Έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην υποκατηγορία 3Α.

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Εάν οι προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ. Ως βάση της απομείωσης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ 24%.
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με ΦΠΑ ανά αίτηση Ωφελούμενου , δεν μπορεί να υπερβαίνει:
α) το γινόμενο του 1,10 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,
β) το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,
γ) τις 22.500 €.
Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου (Κεφάλαιο 3), οι ακόλουθες λοιπές δαπάνες:
α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και την καταχώρηση της Πρότασης Παρεμβάσεων και της Καταγραφής Παρεμβάσεων.
H επιλέξιμη αμοιβή ενεργειακών επιθεωρήσεων καθορίζεται ως εξής:

Α/ΑΥπηρεσίαΕπιλέξιμη δαπάνη (€)
1ΠΕΑ A'75+2,50/m2 με μέγιστο 400
2ΠΕΑ B'75+2,50/m2 με μέγιστο 400
3Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου150+3,00/m2 με μέγιστο 550
4Τεχνικός Σύμβουλος250+1,50/m2 με μέγιστο 450
5Άδεια / Μελέτη (1)300/άδεια ή μελέτη και έως 700 συνολικά
Ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών2.500€
(1)Δυνατότητα περισσότερων από μία άδειες/μελέτες με μέγιστο όριο ανά άδεια/μελέτη αλλά και συνολικά

Α’ ΠΕΑ: για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά 2,50 €/m2 ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 €.
Β’ ΠΕΑ: για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά 2,50 €/ m2ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 €.
β. H επιλέξιμη αμοιβή για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθορίζεται ως εξής:
Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 150 € επαυξημένη κατά 3,00 €/ m2ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 550 €.
γ. H επιλέξιμη αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου σχετικά με την υποβολή και διαχείριση της αίτησης, καθορίζεται ως εξής:
Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 250 € επαυξημένη κατά 1,50 €/m2 ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 450 €.
δ. H επιλέξιμη αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), ορίζεται ως εξής:
Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, μέχρι 300 €/αμοιβή, με δυνατότητα πολλαπλών αδειών/μελετών και έως του συνολικού ποσού των 700 €.
Το ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις 2.500 € ανά αίτηση (δαπάνες α, β, γ, δ).
Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να δηλώνεται αν θα απαιτηθεί η δαπάνη (δ).
Σημειώνεται ότι τα τελικά επιλέξιμα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών θα καθορίζονται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών. Τόσο το τελικό επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων όσο και το τελικό κόστος των λοιπών δαπανών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα συνολικά ποσά της απόφασης Υπαγωγής καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών του Προγράμματος. Επίσης, η επιχορήγηση δεσμεύεται στα πλαίσια του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, όμως η καταβολή της γίνεται πάντα επί του τελικού επιλέξιμου κόστους παρεμβάσεων. Συνοπτικά οι ανώτατες τιμές έχουν ως εξής:
Όλες οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Για τις περιπτώσεις όπου, οι μελετητές / τεχνικοί σύμβουλοι / ενεργειακοί επιθεωρητές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και περιλαμβάνονται στην απόφαση Υπαγωγής, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ. Ως βάση της απομείωσης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ 24%.

Αιτήσεις υποβάλονται από τις 7 Φεβρουαρίου 2024 ως και τις 29 Μαρτίου 2024.

Οι παραπάνω ημερομηνίες δύναται να τροποποιηθούν, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση νέας ημερομηνίας θα γίνει με σχετικές ανακοινώσεις στους επίσημους δικτυακούς τόπους του Προγράμματος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί υποχρεωτικά Τεχνικό Σύμβουλο, φυσικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μηχανικός, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.
Με τη σύνδεση του ο αιτών πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και δηλώνει ότι, στα πλαίσια ελέγχων για την τήρηση των όρων του Προγράμματος, συναινεί στη λήψη/διασταύρωση των απαιτούμενων στοιχείων Μητρώου, Εισοδήματος και Περιουσίας που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και αφορούν, στον υπόχρεο υποβολής, στην σύζυγο υπόχρεου, στα εξαρτώμενα μέλη, στους συγκυρίους και στην κατοικία προς ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς και ότι δεσμεύεται για την πληρότητα και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την Υπαγωγή της αίτησης.
Κατά την συμπλήρωση της αίτησης γίνεται η διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, η καταχώρηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, η λήψη των ενεργειακών στοιχείων του Α’ ΠΕΑ, και η υποβολή της πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στο Πρόγραμμα γίνεται στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης, ήτοι αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων.
Τα κριτήρια καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητάς τους αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι τιμές στρογγυλοποιούνται στο τρίτο (3ο) δεκαδικό ψηφίο.

Α/ΑΚριτήριοΒαρύτητα
Συντελεστών
Ανώτατο
βαθμολογούμενο
όριο κριτηρίου
Κατώτατο
βαθμολογούμενο
όριο κριτηρίου
Κ1Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας*50%0,2001,100
Κ2Εισόσημα (€)/μέλος οικογένειας14%1.000€/άτομο οικογενείας30.000€/άτομο οικογενείας
Κ3Βαθμοημέρες7%1,40690,2180
Κ4Ενεργειακή κλάση, βάσει Ά ΠΕΑ5%ΗΓ
Κ5Παλαιότητα κατασκευής3%Προ του 19552011
Κ6Μονογονεϊκή Οικογένεια7%σταθερό
Κ7ΑμεΑ**7%σταθερό
Κ8Πολύτεκνοι***7%σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών100%

*Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας κατά την υποβολή της αίτησης θα προκύπτει από το γινόμενο του προτεινόμενου Κόστους Παρεμβάσεων διά, την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας βάσει Α’ ΠΕΑ επί την επιφάνεια κύριων χώρων του (ωφέλιμη επιφάνεια Α’ ΠΕΑ). Μόνο για τον υπολογισμό της βαθμολογίας, αν στο Κόστος Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις των υποκατηγοριών 1.Α1, 1.Α2 του πίνακα 4.1.1, τα προτεινόμενα κόστη για τις υποκατηγορίες αυτές συμμετέχουν στο Κόστος Παρεμβάσεων μειωμένα κατά 60% (πολλαπλασιασμός με μειωτικό συντελεστή 0,40).
** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα (ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό αναπηρίας 67% βάσει ΚΕΠΑ ή κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της).
*** Βάσει βεβαίωσης σε ισχύ της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), με ενεργή ηλεκτρονική υπογραφή, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Στο σύστημα υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να δηλώνεται η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού και ο αριθμός πρωτοκόλλου του.
Η εξίσωση υπολογισμού βαθμολογίας από τον οποίο θα προκύπτει η Σειρά Κατάταξης βάσει και των ανωτέρω κριτηρίων είναι η εξής:
Βαθμοί = 1 ∙ 50% + 2 ∙ 14% + 3 ∙ 7% + 4 ∙ 5% + 5 ∙ 3% + 6 ∙ 7% + 7 ∙ 7% + 8 ∙ 7%

ΕΝΕΡΓΕΙΟΔΟΜΗ και “Εξοικονομώ για κατοικίες 2023”

Επιδότηση έως και 75% για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας.
Υποβολή Αιτήσεων από 12.06.2023 έως και 15.11.2023

Ο επίσημος οδηγός – Παρεμβάσεις, Όρια Δαπανών, Κριτήρια Αξιολόγησης

Υπεγράφη η προκύρυξη του προγράμματος με τίτλο «Εξοικονομώ 2023» με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τπν οδηγό. το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις επιταγές των καιρών: ανάγκες πολιτών, κλιματική αλλαγή, ψηφιοποίηση, νέες τεχνολογίες κ.λπ.
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 300 εκατ. € και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τον προϋπολογισμό, ποσό 60 εκατ. € διατίθεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (ενοικίαση/δωρεάν παραχώρηση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).
Τα φυσικά πρόσωπα που τα ίδια και η προς ενεργειακή αναβάθμιση κατοικία τους πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται δυνητικοί Ωφελούμενοι του Προγράμματος εφόσον βάσει του εισοδήματος τους κατά το έτος αναφοράς κατατάσσονται στις κάτωθι εισοδηματικές κατηγορίες, με το αντίστοιχο μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης:

Ατομικό Εισόδημα (€)Οικογενειακό Εισόδημα (€)Ποσοστό Επιχορήγησης
ΙδιοκατοίκησηΔωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση
≤5.000≤10.00075%65%
>5.000-10.000>10.000-20.00070%60%
>10.000–20.000>20.000-30.00055%45%
>20.000–30.000>30.000-40.00045%40%
>30.000>40.00040%40%

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση. Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» , “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στο άνω πλαίσιο, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 01/02/2020 και μετά.
Διευκρινίζεται ότι, στα πλαίσια των απαιτήσεων του Προγράμματος γίνονται δεκτά ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί μετά την 27.11.2017, και προ τις 01/02/2020, καθώς και μελέτες και Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας που έχουν εκδοθεί προ τις 01/02/2020, η δαπάνη τους όμως δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα.

Ενεργειακός Στόχος – Απαιτήσεις

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό – περιβαλλοντικό στόχο αίτησης, ως εξής:
Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Ενεργειακές
κατηγορίες
(κατάταξη)
Επιλέξιμη αίτηση με
κατάταξη στο
Ά ΠΕΑ
Ελάχιστος ενεργειακός στόχος:
κατάταξη στο
΄Β ΠΕΑ
Α+--
Α--
Β+--
Β--
ΓΓΑ
ΔΔΒ+
ΕΕΒ
ΖΖΓ
ΗΗΔ

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών για τις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και τις υποκατηγορίες τους, που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, αναγράφονται στον πίνακα 4.1.1 και παρουσιάζονται, ανά κατηγορία δαπάνης βάσει των ενεργειακών τους χαρακτηριστικών:

Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ/τετραγωνικό ή ανά μονάδα)
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ / ΑΕΡΙΣΜΟΣIII
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 * K)]2 ≤ U < 3,2U < 2,0
1. Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα - Παράθυρο475550
1. Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα385440
1. Β1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα - Παράθυρο605680
1. Β2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα495550
1. Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα - Παράθυρο320340
1. Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα230310
1. Δ Μόνο ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) (1),(2)130
1. Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα κουτί-ρολό ή εξώφυλλο) (2),(3)175
1. Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (2)45
1. Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (ευρώ/μονάδα)IIIIII
Μη κεντρικάΚεντρικά < 600m3/hΚεντρικά > 600m3/h
9355.0607.590
Περιορισμοί:
(1)Αφορά επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφανισή τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U του κουφώματος που επιτεύχθηκε με τον υαλοπίνακα που τοποθετήθηκε.
(2)Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία U I.
(3)Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ / τετραγωνικό)
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗIII
Θερμική Αντίσταση R[(m2 * K)/W]0,9 < R ≤ 1,8R > 1,8
2. Α Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά5561
2. Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη2232
2. Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα5769
2. Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα3644
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ / μονάδα)
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣIIIIIIIVVVIVIIVIII
Θερμική Ισχύς P (kW)P ≤ 88 < P ≤ 1414 < P ≤ 2020 < P ≤ 3535 < P ≤ 5050 < P ≤ 100100 < P ≤ 200P > 200
3. Α Διατάξεις αυτόματου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης (4)760 ευρώ ανά αίτηση
3. Β Σύστημα καυστήρα - λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου (5),(12)3.1904.4007.48013.91519.58022.500
3. Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης - Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)(5)7.2058.96511.88017.32522.500
3. Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας(5)6.2158.08511.49516.83022.500
3. Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)(5)17.71022.500
3. ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας-πελλέτας ξύλου(5)8.7459.51510.78016.83022.500
III
Ψυκτική Ισχύς μονάδος P(kW)P ≤ 3.8P > 3.8
3. Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα - αέρα διαιρούμενου τύπου (splitunit) για θέρμανση/ψύξη χώρου(6)1.1001.870
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ / τετραγωνικό της επιφάνειας που θερμαίνει)
3. Η Σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης(7)44
Περιορισμοί:
(4)Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία ισχύος I.
(5)Η επιλέξιμη δαπάνη αφορά μόνο ένα σύστημα θέρμανσης και όχι περισσότερα των υποκατηγοριών 3Β έως 3ΣΤ.
(6)Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 εξωτερικών μονάδων.
(7)Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση αναβάθμισης η παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας της κατηγορίας 3Γ ή 3Δ.
(12)Επιλέξιμη παρέμβαση μόνο ως αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης (συμβατικών υγρών ή στερεών καυσίμων). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει στην πρόταση παρεμβάσεων (παράρτημα II), το είδος καυσίμου του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ευρώ ανά μονάδα)
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧIIIIII
Χωρητικότητα αποθήκευσης V (lt)110 < V ≤ 135135 < V ≤ 185V > 185
4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη - ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ (8)(9)1.2651.5951.870
4.Β Ηλιοθερμικό σύστημα συλλέκτη - ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας(8)(9)3.795 ευρώ ανά αίτηση
4.Γ Ηλιοθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου(8)(9)12.650 ευρώ ανά αίτηση
4.Δ Αντλία θερμότητας(8)1.870 ευρώ ανά αίτηση
Περιορισμοί:
(8)Η επιλέξιμη δαπάνη αφορά μόνο ένα σύστημα παροχής ΖΝΧ και όχι περισσότερα των υποκατηγοριών 4.Α έως 4.Δ
(9)Για όσες επιλέξιμες κατοικίες δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ με χρήση ΑΠΕ, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για την παροχή ΖΝΧ, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό και υπάρχει σχετική τεκμηρίωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Σημείωση:Σε περίπτωση που στο σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνεται και η παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης, δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις 4Α, 4Γ, 4Δ ενώ γίνεται απομείωση της τιμής στην 4Β, κατά το ποσό που αναφέρεται στον Οδηγό.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
5.Α Σύστημα διαχείρισης (smarthome)(10),(11)2.750 ευρώ ανά αίτηση
Περιορισμοί:
(10)Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας των κατηγοριών 1 έως 4. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να δηλώσει την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την υλοποίηση της παρέμβασης.
(11)Έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην υποκατηγορία 3Α.

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Εάν οι προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ. Ως βάση της απομείωσης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ 24%.
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με ΦΠΑ ανά αίτηση Ωφελούμενου , δεν μπορεί να υπερβαίνει:
α) το γινόμενο του 1,10 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,
β) το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,
γ) τις 22.500 €.
Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου (Κεφάλαιο 3), οι ακόλουθες λοιπές δαπάνες:
α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και την καταχώρηση της Πρότασης Παρεμβάσεων και της Καταγραφής Παρεμβάσεων.
H επιλέξιμη αμοιβή ενεργειακών επιθεωρήσεων καθορίζεται ως εξής:

Α/ΑΥπηρεσίαΕπιλέξιμη δαπάνη (€)
1ΠΕΑ A'75+2,50/m2 με μέγιστο 400
2ΠΕΑ B'75+2,50/m2 με μέγιστο 400
3Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου150+3,00/m2 με μέγιστο 550
4Τεχνικός Σύμβουλος250+1,50/m2 με μέγιστο 450
5Άδεια / Μελέτη (1)300/άδεια ή μελέτη και έως 700 συνολικά
Ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών2.500€
(1)Δυνατότητα περισσότερων από μία άδειες/μελέτες με μέγιστο όριο ανά άδεια/μελέτη αλλά και συνολικά

Α’ ΠΕΑ: για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά 2,50 €/m2 ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 €.
Β’ ΠΕΑ: για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά 2,50 €/ m2ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 €.
β. H επιλέξιμη αμοιβή για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθορίζεται ως εξής:
Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 150 € επαυξημένη κατά 3,00 €/ m2ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 550 €.
γ. H επιλέξιμη αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου σχετικά με την υποβολή και διαχείριση της αίτησης, καθορίζεται ως εξής:
Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 250 € επαυξημένη κατά 1,50 €/m2 ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 450 €.
δ. H επιλέξιμη αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), ορίζεται ως εξής:
Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, μέχρι 300 €/αμοιβή, με δυνατότητα πολλαπλών αδειών/μελετών και έως του συνολικού ποσού των 700 €.
Το ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις 2.500 € ανά αίτηση (δαπάνες α, β, γ, δ).
Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να δηλώνεται αν θα απαιτηθεί η δαπάνη (δ).
Σημειώνεται ότι τα τελικά επιλέξιμα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών θα καθορίζονται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών. Τόσο το τελικό επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων όσο και το τελικό κόστος των λοιπών δαπανών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα συνολικά ποσά της απόφασης Υπαγωγής καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών του Προγράμματος. Επίσης, η επιχορήγηση δεσμεύεται στα πλαίσια του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, όμως η καταβολή της γίνεται πάντα επί του τελικού επιλέξιμου κόστους παρεμβάσεων. Συνοπτικά οι ανώτατες τιμές έχουν ως εξής:
Όλες οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Για τις περιπτώσεις όπου, οι μελετητές / τεχνικοί σύμβουλοι / ενεργειακοί επιθεωρητές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και περιλαμβάνονται στην απόφαση Υπαγωγής, θα μειώνονται κατά το αναλογούν ποσοστό (%) ΦΠΑ. Ως βάση της απομείωσης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ 24%.

Αιτήσεις υποβάλονται από την 12η Ιουνίου 2023 ως και την 15η Νοεμβρίου 2023.

Οι παραπάνω ημερομηνίες δύναται να τροποποιηθούν, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση νέας ημερομηνίας θα γίνει με σχετικές ανακοινώσεις στους επίσημους δικτυακούς τόπους του Προγράμματος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί υποχρεωτικά Τεχνικό Σύμβουλο, φυσικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι μηχανικός, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.
Με τη σύνδεση του ο αιτών πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και δηλώνει ότι, στα πλαίσια ελέγχων για την τήρηση των όρων του Προγράμματος, συναινεί στη λήψη/διασταύρωση των απαιτούμενων στοιχείων Μητρώου, Εισοδήματος και Περιουσίας που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και αφορούν, στον υπόχρεο υποβολής, στην σύζυγο υπόχρεου, στα εξαρτώμενα μέλη, στους συγκυρίους και στην κατοικία προς ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς και ότι δεσμεύεται για την πληρότητα και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την Υπαγωγή της αίτησης.
Κατά την συμπλήρωση της αίτησης γίνεται η διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, η καταχώρηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, η λήψη των ενεργειακών στοιχείων του Α’ ΠΕΑ, και η υποβολή της πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών.

Κριτήρια αξιολόγησης

Α/ΑΚριτήριοΒαρύτητα
Συντελεστών
Ανώτατο
βαθμολογούμενο
όριο κριτηρίου
Κατώτατο
βαθμολογούμενο
όριο κριτηρίου
Κ1Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας*50%0,2001,100
Κ2Εισόσημα (€)/μέλος οικογένειας14%1.000€/άτομο οικογενείας30.000€/άτομο οικογενείας
Κ3Βαθμοημέρες7%1,40690,2180
Κ4Ενεργειακή κλάση, βάσει Ά ΠΕΑ5%ΗΓ
Κ5Παλαιότητα κατασκευής3%Προ του 19552011
Κ6Μονογονεϊκή Οικογένεια7%σταθερό
Κ7ΑμεΑ**7%σταθερό
Κ8Πολύτεκνοι***7%σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών100%

*Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας κατά την υποβολή της αίτησης θα προκύπτει από το γινόμενο του προτεινόμενου Κόστους Παρεμβάσεων διά, την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας βάσει Α’ ΠΕΑ επί την επιφάνεια κύριων χώρων του (ωφέλιμη επιφάνεια Α’ ΠΕΑ). Μόνο για τον υπολογισμό της βαθμολογίας, αν στο Κόστος Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις των υποκατηγοριών 1.Α1, 1.Α2 του πίνακα 4.1.1, τα προτεινόμενα κόστη για τις υποκατηγορίες αυτές συμμετέχουν στο Κόστος Παρεμβάσεων μειωμένα κατά 60% (πολλαπλασιασμός με μειωτικό συντελεστή 0,40).
** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα (ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό αναπηρίας 67% βάσει ΚΕΠΑ ή κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της).
*** Βάσει βεβαίωσης σε ισχύ της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), με ενεργή ηλεκτρονική υπογραφή, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Στο σύστημα υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να δηλώνεται η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού και ο αριθμός πρωτοκόλλου του.
Η εξίσωση υπολογισμού βαθμολογίας από τον οποίο θα προκύπτει η Σειρά Κατάταξης βάσει και των ανωτέρω κριτηρίων είναι η εξής:
Βαθμοί = 1 ∙ 50% + 2 ∙ 14% + 3 ∙ 7% + 4 ∙ 5% + 5 ∙ 3% + 6 ∙ 7% + 7 ∙ 7% + 8 ∙ 7%

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε κάθε σας ερώτηση
για το Νέο "Εξοικονομώ για Κατοικίες".

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο του προγράμματος Εξοικονομώ, για τη δική σας ευκολία.