Νέο Εξοικονομώ 2021

Τι είναι το πρόγραμμα ‘ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021’

Το πρόγραμμα “Νέο Εξοικονομώ 2021” δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου τους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. Το Νέο Εξοικονομώ 2021 διαφέρει σε σχέση με τα προηγούμενα, γι’ αυτό και πρέπει να προσέξετε πολύ τους συνεργάτες που θα επιλέξετε για την επιτυχημένη ένταξή σας στο πρόγραμμα!

Δείτε εδώ τις βασικές διαφορές:

 • Τα κριτήρια αξιολόγησης κρίνουν την ένταξη στο πρόγραμμα.
 • Δημιουργείται νέα κατηγορία που αφορά μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά
 • Εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες
 • Θα ληφθούν υπ’ όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή
 • Ο προϋπολογισμός δεν θα κατανεμηθεί ανά περιφέρεια αλλά ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός)
 • Γίνεται υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

 

Η εταιρία μας είναι δίπλα σας από την αρχή του προγράμματος, αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία με τα δικαιολογητικά και την αίτηση, μέχρι και την υλοποίηση του προγράμματος με δικά μας συνεργεία.

Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος Εξοικονομώ 2021

Τι είναι το πρόγραμμα ‘ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021’

Το πρόγραμμα “Νέο Εξοικονομώ 2021” δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου τους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. Το Νέο Εξοικονομώ 2021 διαφέρει σε σχέση με τα προηγούμενα, γι’ αυτό και πρέπει να προσέξετε πολύ τους συνεργάτες που θα επιλέξετε για την επιτυχημένη ένταξή σας στο πρόγραμμα!

Δείτε εδώ τις βασικές διαφορές:

 • Τα κριτήρια αξιολόγησης κρίνουν την ένταξη στο πρόγραμμα.
 • Δημιουργείται νέα κατηγορία που αφορά μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά
 • Εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες
 • Θα ληφθούν υπ’ όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή
 • Ο προϋπολογισμός δεν θα κατανεμηθεί ανά περιφέρεια αλλά ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός)
 • Γίνεται υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

 

Η εταιρία μας είναι δίπλα σας από την αρχή του προγράμματος, αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία με τα δικαιολογητικά και την αίτηση, μέχρι και την υλοποίηση του προγράμματος με δικά μας συνεργεία.

Ποια είναι τα στάδια του προγράμματος Εξοικονομώ 2021

3D rendering of a sustainable building architecture model with blueprints, energy efficiency chart and other documents
 1. Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας
 2. Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα (Άτοκη Δανειοδότηση)
 3. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 4. Υποβολή των δικαιολογητικών
 5. Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου
 6. Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (Εάν επιλεγεί Δανειοδότηση)
 7. Υλοποίηση παρεμβάσεων
 8. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 9. Τελική εκταμίευση
3D rendering of a sustainable building architecture model with blueprints, energy efficiency chart and other documents
 1. Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας της κατοικίας
 2. Εξέταση πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη από την τράπεζα (Άτοκη Δανειοδότηση)
 3. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιλογή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
 4. Υποβολή των δικαιολογητικών
 5. Έγκριση αίτησης του ενδιαφερόμενου
 6. Υπογραφή της δανειακής σύμβασης (Εάν επιλεγεί Δανειοδότηση)
 7. Υλοποίηση παρεμβάσεων
 8. Έκδοση δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 9. Τελική εκταμίευση

Προϋποθέσεις

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη για το Νέο Εξοικονομώ 2021, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί, για το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη του Ωφελούμενου
 • Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕΝΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Διαδικασία Αίτησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης για το Νέο Εξοικονομώ 2021 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους ή των συμβούλων έργου και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr.

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά. Με την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ο αιτών ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής επισυνάπτονται ηλεκτρονικά. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

exoikonomo - autononmo4
exoikonomo - autononmo4

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης για το Νέο Εξοικονομώ 2021 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους ή των συμβούλων έργου και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr.

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα σχετικά πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά. Με την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ο αιτών ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά υπαγωγής επισυνάπτονται ηλεκτρονικά. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ανώτατος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός του νέου Εξοικονομώ είναι 28.000€ για κατοικίες.

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

exoikonomo - autononmo3
Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τις επιλέξιμες παρεμβάσεις ανά τύπο κατοικίας – αίτησης για το Νέο Εξοικονομώ 2021:
 1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ / ΑΕΡΙΣΜΟΣ
 2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΨΥΞΗΣ
 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ
 5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεμβάσεωνΜονοκατοικία / Μεμονωμένο διαμέρισμαΠολυκατοικία
Μη κοινόχρηστες (διαμέρισμα)Κοινόχρηστες
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ--
Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο
Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο
Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο
Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο
Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
Μόνον υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου για περιπτώσεις διατηρητέων και κτηρίων εντός παραδοσιακών οικισμών)
Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)-
Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης-
Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας-
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά
Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα
Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ---
Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης
Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου
Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)
Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)
Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου)
Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου-
Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας-
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ-
Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ-
Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου
Αντλία θερμότητας-
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ---
Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)-
Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία)--

Ωφελούμενοι - Επιχορήγηση

ΚατηγορίαΑτομικό Εισόδημα (€)Οικογενειακό Εισόδημα (€)Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούνταΔωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο / ενοικίαση
1Έως 5.000Έως 10.00075%65%
2Από 5.000 έως 10.000Από 10.000 έως 20.00070%60%
3Από 10.000 έως 20.000Από 20.000 έως 30.00055%45%
4Από 20.000 έως 30.000Από 30.000 έως 40.00045%40%
5Από 30.000 και πάνωΑπό 40.000 και πάνω40%40%

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε κάθε σας ερώτηση

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας βήμα του προγράμματος “Νέο Εξοικονομώ 2021”.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας: