Τροποποίηση προγράμματος “Εξοικονομώ”

Τροποποίηση προγράμματος “Εξοικονομώ”

Τροποποίηση Εξοικονομώ: Επίσημη απόφαση για έναρξη αιτήσεων 2024 & ωφελούμενους 2023

Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάση και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκυλακάκη, τροποποιήθηκε ο οδηγός του προγράμματος Εξοικονομώ 2023 και επισημοποιήθηκε η επανέναρξη του για νέες αιτήσεις μέσα στο 2024.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα απόφαση, μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, θα ανοίξει 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων με πόρους ύψους 110.000.000,00€. Στον δεύτερο κύκλο υποβολής θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι ανήκουν στην 1η εισοδηματική κατηγορία. Βάσει της απόφασης, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 7η Φεβρουαρίου 2024 ως και την 29η Μαρτίου 2024, με την υποσημείωση όμως πως πριν την έναρξη του Β’ κύκλου υποβολής αιτήσεων, ο Φορέας Υλοποίησης θα έχει προβεί σε εκκαθάριση αιτήσεων που έχουν καταχωρισθεί και δεν έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων του Α’ κύκλου.

 

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:

 

Τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΥΔΕΝ/55246/807/ 18.05.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2023″» (Β’ 3323).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 

Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 42) και ιδίως το άρθρο 10 αυτού.
Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).
Την υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).
Την υπ’ αρ. 28385/28.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”» και κατάργηση των υπό στοιχεία 100008/ΕΥΘΥ 936/28.09.2016 (Β’ 3296) και 88238/ΕΥΘΥ811/29.08.2016 (Β’ 2733) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 2142).
Την υπ’ αρ. 37076/21.04.2023 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”».
Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/55246/807/18.05.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος “Εξοικονομώ 2023″» (Β’ 3323), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/94640/1246/15.09.2023 (Β’ 5530) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Την υπ’ αρ. 159296/13.12.2021 απόφαση ένταξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον – Κύκλοι 2021, 2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 17838 ΕΞ 2022/10.02.2022 και 60323 ΕΞ 2023/13.04.2023 αποφάσεις.
Την ανάγκη αύξησης των πόρων του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023» με στόχο την μέγιστη δυνατή κάλυψη των υποβληθεισών αιτήσεων καθώς και την υποβολή νέων αιτήσεων αποκλειστικά για την υποστήριξη των ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών.
Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Κύκλοι 2021, 2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059).
Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/137033/3323/ 01.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Την υπό στοιχεία 13023 ΕΞ 2024/ΥΠΟΙΚ/25-01-2024 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 105.075,00€ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΥΔΕΝ/55246/807/18.05.2023 κοινή υπουργική απόφαση, η οποία καλύπτεται στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης ένταξης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/ 55246/807/18.05.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2023”», ως κατωτέρω:

Α’. Η ενότητα 1.3 «Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και κατανομή ανά Περιφέρεια» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, για τους δύο κύκλους υποβολής αιτήσεων (Α’ και Β’) ανέρχεται σε 532.105.075,00€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τον προϋπολογισμό, ποσό 178.367.078,00€ διατίθεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Για τον Α’κύκλο, οι πόροι ανέρχονται σε 422.105.075,00€ εκ των οποίων ποσό 68.367.078,00€ διατίθεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Για τον Β’ κύκλο, οι πόροι ανέρχονται σε 110.000.000,00€, ποσό το οποίο διατίθεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η κατανομή του προϋπολογισμού του Προγράμματος ανά Περιφέρεια, χωριστά για τις ομάδες εισοδηματικών κατηγοριών 1 και 2 έως 5, θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο ίδιου ποσοστού επιτυχόντων σε κάθε Περιφέρεια. Η αρχική κατανομή σε κάθε Περιφέρεια μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των εντάξεων στο παρόν Πρόγραμμα.».

Β’. Στο τέλος της υποενότητας «Περιορισμός αιτήσεων ανά Ωφελούμενο» της ενότητας 2.3 «Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για το ίδιο φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε έναν μόνο από τους δύο κύκλους (Α’ ή Β’) του Προγράμματος».

Γ’. Μετά το τρίτο εδάφιο της υποενότητας «Περιορισμός αιτήσεων ανά κατοικία» της ενότητας 2.3 «Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για την ίδια επιλέξιμη κατοικία, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης σε έναν μόνο από τους δύο κύκλους (Α’ ή Β’) του Προγράμματος».

Δ’. Το τέταρτο εδάφιο της υποενότητας «Διαδικασία υποβολής» της ενότητας 5.4 «Υποβολή Αίτησης» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Η υποβολή αιτήσεων, πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

-Α’ Κύκλος υποβολής (όλες οι εισοδηματικές κατηγορίες). Αιτήσεις υποβάλλονται από την 12η Ιουνίου 2023 ως και την 15η Νοεμβρίου 2023.

-Β’ Κύκλος υποβολής (αποκλειστικά η εισοδηματική κατηγορία 1). Αιτήσεις υποβάλλονται από την 7η Φεβρουαρίου 2024 ως και την 29η Μαρτίου 2024.»

Ε.’ Στο τέλος της υποενότητας «Πρόταση παρεμβάσεων» της ενότητας 5.4 «Υποβολή Αίτησης» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Πριν την έναρξη του Β’ κύκλου υποβολής αιτήσεων, ο Φορέας Υλοποίησης προβαίνει σε εκκαθάριση αιτήσεων που έχουν καταχωρισθεί και δεν έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων του Α’ κύκλου».

ΣΤ.’ Το πέμπτο εδάφιο της ενότητας 5.8 «Χρηματοδοτικό Σχήμα» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος τίθεται προθεσμία δέκα (10) ημερών, εντός της οποίας θα πρέπει να δηλωθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές».

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/ 55246/807/18.05.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο συνολικός πρϋπολογισμός του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» είναι 50.000.000 ευρώ.